MU_klein

Dimetec BV is lid van de koninklijke Metaalunie.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN. Een afdruk van deze voorwaarden wordt u, indien gewenst, kosteloos toegezonden.

De website van Dimetec bv is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enige uitleg of advies op de website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie. Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Dimetec bv streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Dimetec bv geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.
Bezoekers van de website van Dimetec.com/Dimetec.nl kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Dimetec bv aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Dimetec bv op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dimetec bv
Hoewel Dimetec bv ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Dimetec bv geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Dimetec bv wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.